Усклађивање са међународним стандардима и стандардима Европске уније

 

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма je oсновни превентивни закон у области борбе против прања новца и финансирања тероризма. Њиме се утврђују радње и мере познавања и праћења странке (тзв. CDD – customer due diligence) које су обвезници примене овог закона, који се такође законом утврђују, дужни да примењују приликом заснивања и трајања пословног односа. Утврђују се и надлежности Управе за спречавање прања новца, као финансијскообавештајне службе Републике Србије, у откривању и спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и надлежности других органа у примени овог закона. Између осталог, утврђују се органи који врше надзор над применом овог закона код обвезника, као и казнене одредбе за непоштовање одредаба овог закона.

Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење прописују се, у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, радње и мере за ограничавање располагања имовином означених лица, надлежност државних органа за примену тих мера, као и права и обавезе физичких и правних лица у примени одредаба овог закона. „Ограничавање располагања имовином” је привремена забрана преноса, конверзије, располагања и премештања имовине или привремено управљање том имовином на основу одлуке надлежног државног органа.

 

Ово су два најбитнија прописа која у свом раду примењује Управа. Управа прати развој међународних стандарда, нарочито стандарда односно Препорука FATF, и припрема прописе којима се ти стандарди имплементирају у правни систем Републике Србије.         

 

С обзиром на опредељење Републике Србије ка чланству у Европској унији и њене обавезе у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању, битан аспект рада Управе на усклађивању прописа, односе се на релевантне тековине Европске уније (acquis communautaire).

 

У овом тренутку, најбитнији прописи Европске уније с којима је усклађен Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма јесу Четврта директива и Пета директива ЕУ, као и Уредба о информацијама које се прилажу уз пренос новчаних средстава.

 

Управа има организациону јединицу - Групу за правне послове и усклађивање са међународним стандардима која уз послове усклађивања и давања стручних мишљења о примени прописа такође обавља и послове у вези са усклађивањем са међународним стандардима и стандардима Европске уније.