Систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији је сложен систем чија је битна одлика партнерство између приватног и јавног сектора и постојање јаког механизма координације и сарадње између надлежних државних органа и свих учесника у систему.

 

Устројен је у складу са међународним стандардима који су саставни део Четрдесет препорука Радне групе за финансијску акцију (Financial Action Task Force - FATF) - међудржавног тела које поставља стандарде у области борбе против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Степен усклађености система у Србији са тим стандардима проверава и оцењује Комитет Савета Европе MONEYVAL.

 

Систем чине обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања – финансијске и одређене нефинансијске институције, надзорни органи који контролишу примену тог закона од стране обвезника, као и органи који се баве истрагама и кривичним гоњењем учинилаца кривичних дела прања новца и финансирања тероризма.

 

Битни учесници у систему су и невладине организације, саморегулаторна тела и удружења обвезника и научно-образовне институције.

 

Координацију система врши национално Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма које је образовала Влада Републике Србије ради разматрања најважнијих питања по систем.

 

Ради усклађеног планирања активности у систему, Влада Републике Србије је донела Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма и пратећи акциони план чију реализацију прати Координацино тело.

 

 

Може вас занимати и:

 

Раднa групa за финансијску акцију (Financial Action Task Force - FATF)

Комитет Савета Европе MONEYVAL

Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма 

Стратегијa за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Приказ система - инфографик