FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), тј. амерички Закон о испуњавању пореских обавеза власника рачуна у иностранству, односи се на сет прописа Сједињених Америчких Држава који су донети у циљу борбе против утаје пореза. Овим прописима се предвиђа да стране финансијске институције и други финансијски посредници учествују, кроз достављање података, у спречавању избегавања плаћања пореза од стране америчких држављана или резидената који своја финансијска средства држе у неамеричким финансијским институцијама и на страним рачунима.

На основу Закључка Владе 05 Број: 337-6683/2014 од 28. јуна 2014. године, дана 30. јуна 2014. године потписана је Потврда намере Републике Србије да закључи међудржавни споразум поводом примене одредаба FATCA, и истог дана достављена САД и те је, у складу са тим, Република Србија укључена на листу јурисдикција које, закључно са 31. децембром 2014. године, примењује ФАТКА прописе

Влада Републике Србије је 10. априла 2019. године потписала са Владом Сједињених Америчких Држава „Споразум са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТСА прописа, са Анексом I и Анексом II“, тзв. Споразум за примену FATCA.

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа (Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019).

Чланом 1. (Дефиниције) овог споразума предвиђено је да је, у случају Републике Србије, надлежни орган за примену споразума Управа за спречавање прања новца.

Управа за спречавање прања новца Пореска управа САД - IRS (Internal Revenue Service), потписале су, као надлежни органи, аранжман за примену међудржавног споразума.

Управа има посебан Одсек за примену FATCA.

 

 

Може вас занимати и:


Закон о потврђивању међудржавног споразума