Како се лица означавају као терористи

На основу Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење ("Сл. гласник РС", бр. 29/2015, 113/2017 и 41/2018) „означено лице“ је физичко лице, правно лице, као и група или удружење, регистровано или нерегистровано, које је означено и стављено на листу терориста, терористичких организација или финансијера терориста, као и на листу лица која се доводе у везу са ширењем оружја за масовно уништење и посебним листама на основу: одговарајућих резолуција Савета безбедности Уједињених нација или аката међународних организација чији је држава члан, предлога надлежних државних органа или на основу образложеног захтева стране државе.

 

Под посебним листама подразумевају се листе на основу резолуција Савета безбедности Уједињених нација или аката међународних организација чији је држава члан, а које се не односе на физичка или правна лица, групе или удружења, већ на покретне и непокретне ствари које се доводе у везу са ширењем оружја за масовно уништење, као што су бродови, авиони и друго.

Означено лице јесте и свако физичко и правно лице које се, у смислу овог закона, доводи у везу са ширењем оружја за масовно уништење.

Физичка или правна лица која су у вези са означеним лицима и која поступају у име или по налогу означених лица или су на други начин контролисана од стране означених лица, могу бити чланови уже породице означених лица (брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и пасторчад, и њихови брачни или ванбрачни партнери), физичка и правна лица која имају пословне односе са означеним лицима и на која означена лица посредно или непосредно имају доминантан утицај на вођење послова и доношење одлука, као и друга физичка и правна лица која са означеним лицима имају интересни однос.

Постоје две врсте листи означених лица:

 

  1. Листа означених лица Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан. Ова листа се примењује директно, преузима се у оригиналу на енглеском језику и објављује на вебсајту Управе. Ажурира се у реалном времену и може се претражити на претраживачу који се налази на вебсајту Управе;
  2. Листа коју Влада Републике Србије утврђује решењем. Она се може утврдити на основу

а) предлога надлежних државних органа, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, односно да је у вези са ширењем оружја за масовно уништење (тзв. домаћа листа);

б) образложеног захтева друге државе.

 

Оправдано уверење да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта или је у вези са ширењем оружја за масовно уништење" је онај степен уверења који разуман човек просечних интелектуалних способности може стећи на основу доказа - чињеница које су општепознате или доказиве и веродостојних информација којима располажу надлежни државни органи.

 

 

Може вас занимати и:

 

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење