Преговори са Европском унијом

Преговарачко поглавље 4 – слободно кретање капитала


Слобода кретања капитала је једна од четири слободе на којима је засновано функционисање унутрашњег тржишта ЕУ.

 

Спречавање прања новца и финансирања тероризма једна је од тема овог преговарачког поглавља, уз усклађивање прописа у области кретања капитала и текућих плаћања. Координатор преговарачке групе је Министарство финансија.

 

Најбитнији акт Европске уније у овој области јесте тзв. Четврта директива, тј. Директива (ЕУ) 2015/849 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма, о изменама Уредбе (ЕУ) број 648/2012 Европског парламента и Савета, и престанку важења Директиве 2005/60/ЕЗ Европског парламента и Савета и Директиве Комисије 2006/70/ЕЗ. У априлу 2018. године Европска унија је донела и тзв. Пету директиву којом се мења и допуњује Четврта директива.

Релевантне правне тековине су још и Уредба (ЕУ) 2015/847 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године о информацијама о налогодавцу које се прилажу уз трансфер средстава и стављању ван снаге Уредбе (EЗ) број 1781/2006.

Преговарачко поглавље 24 - правда, слобода и безбедност


Један од циљева Европскe унијe јесте и стварање тзв. простора правде, слободе и безбедности.

 

Иако се обрађује у оквиру преговарачког поглавља 4 о слободном кретању капитала, спречавање прања новца и финансирања тероризма, односно кривични аспект тих питања, предмет је и Преговарачког поглавља 24 – Правда, слобода и безбедност, и то у оквиру потпоглавља о борби против организованог криминала (прање новца) односно борби против тероризма (финансирање тероризма). Координатор преговарачке групе је Министарство унутрашњих послова, а Управа редовно учествује у одговарајућим активностима.

Преговарачко поглавље 31 – Спољна, безбедносна и одбрамбена политика


Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ настала је Уговором из Мастрихта, а посебно је ојачана Уговором из Лисабона, имајући у виду да Европска унија тежи да буде једногласна када се ради о спољној политици. Углавном је заснована на консензусу држава чланица, и то је механизам за усвајање заједничких декларација и смерница за политичка и безбедносна питања која воде ка заједничкој дипломатској акцији и ка предузимању заједничких акција. Усвајају се одлуке којима се дефинише однос ЕУ према одређеним питањима и мере за спровођење Заједничке спољне и безбедносне политике, укључујући и санкције. Осим дипломатске акције, основни правци деловања у оквиру овог поглавља су Заједничка безбедносна и одбрамбена политика, рестриктивне мере и контрола наоружања.

 

Координатор овог преговарачког поглавља је Министарство спољних послова. Релевантне правне тековине Европске уније, у надлежности Управе, јесу превасходно оне које се тичу примене циљаних финансијских санкција за тероризам, тј. ограничавања располагања имовином (замрзавања имовине) лица која су означена као терористи.


 

Може вас занимати и:

 

Преговарачко поглавље 4

Преговарачко поглавље 4 - Пројекат PLAC

Преговарачко поглавље 24

Преговарачко поглавље 31

Ограничавање располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење