Прописи и упутства за примену прописа

Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма („Службени гласник РС“, бр.29/15) који је Скупштина Републике Србије усвојила 20. марта 2015. године Управа је добила надлежности у примени циљаних финансијских санкција у борби против тероризма. Закон је мењан и допуњаван 2017. и 2018. године како би се његове одредбе односиле и на финансирање ширења оружја за масовно уништење и да би се тај пропис додатно ускладио са међународним стандардима. Од 2017. овај закон носи назив Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

Овај закон треба сагледавати и у контексту Закона о међународним мерама ограничавања („Службени гласник РС“, број 10/2016) и члана 384а Кривичног законика (Кршење санкција уведених од стране међународних организација), као и последњих измена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (чл. 53. и 104. став 5)

Закон одређује појам означених лица, односно лица која се стављају на листу терориста, терористичких организација или финансијера терориста и механизме њиховог означавања, одређује имовину која подлеже ограничавању (замрзавању) и начин ограничавања располагања.

Министар финансија је дана 19. септембра 2018. донео Правилник о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица и о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини („Службени гласник РС“, број 78/2018 од 19.10.2018. године).

Како би се олакшала примена овог закона масовно уништење, директор Управе је донео Упутство за примену одредаба закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење које се односе на спречавање финансирања тероризма и Упутство за примену одредаба закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење које се односе на спречавањем финансирања ширења оружја за масовно уништење. 

 

 

Може вас занимати и:

 

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење ("Службени гласник РС", бр. 29/15, 113/17 и 41/18)

Закон о међународним мерама ограничавања ("Службени гласник РС", бр. 10/16)
Препоруке ФАТФ 

 

Ограничавање располагања имовином, Финансирање тероризма, Подзаконска акта

Осигурање, Мишљења, Ограничавање располагања имовином, Финансирање тероризма, Смернице и препоруке