Функција и организација

Управа за спречавање прања новца представља финансијскообавештајну службу Републике Србије и обавља све основне функције финансијскообавештајне службе, тј. прима, анализира и прослеђује информације[1].

Осим тих основних функција, Управа има више изузетно јаких овлашћења које немају све финансијскообавештајне службе на свету. Управа, наиме, може у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма[2] издати налог за обустављање извршења трансакције на 72+48 сати и за праћење финансијског пословања странке на максимално 6 месеци. Ова овлашћења Управа може да примени и на захтев стране финансијскообавештајне службе.

Финансијскообавештајни систем у Србији je добро оцењен на међународном нивоу. У Извештају о евалуацији[3] коју је спровео Комитет Савета Европе Манивал 2016. године, као један од кључних налаза наводи се да „Управа за спречавање прања новца има централну улогу у стварању финансијскообавештајних информација. Аналитички производи Управе су доброг квалитета и имају потенцијал да подрже оперативне потребе органа кривичне истраге и гоњења.

Финансијскообавештајне послове у Управи обавља Сектор за аналитику и спречавање финансирања тероризма.

Управа учествује у раду на свим битним предметима прања новца и финансирања тероризма у Србији и у раду радних група које се формирају у складу са Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције.

 

 

Може вас занимати и:

 

[1]Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС, бр. 113/17 и 91/19)

[2]Организациона структура Управе

[3]Извештаји Комитета MoneyVal о провери и оцени система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Србији и о напретку Србије у спровођењу препорука овог комитета