Прописи

Основни превентивни закон у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, којим се утврђује систем и образује Управа за спречавање прања новца као финансијскообавештајна служба Републике Србије јесте Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 91/19). Овим законом се утврђују радње и мере познавања и праћења странке (тзв. CDD – customer due diligence) које су обвезници примене овог закона, који се такође законом утврђују, дужни да примењују приликом заснивања и трајања пословног односа. Такође се утврђују надлежности Управе у откривању и спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и надлежности других органа у примени овог закона. Између осталог, утврђују се надзорни органи који врше надзор над применом овог закона код обвезника, као и казнене одредбе за непоштовање одредаба овог закона.

У делу који се тиче спречавања прања новца (члан 84. Закона), један од основних задатака Управе јесте да прати извршавање одредаба овог закона и предузима радње и мере из своје надлежности ради отклањања уочених неправилности. Управа учествује у изради полазних основа за унапређење законског оквира у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма. Такође припрема и даје мишљења о примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона и даје препоруке ради њихове јединствене примене.

 

Управа има битну улогу у изради листе индикатора за препознавање трансакција или лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Битан пропис који Управа примењује у свом раду јесте Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Тим законом се прописују, у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, радње и мере за ограничавање располагања имовином означених лица, надлежност државних органа за примену тих мера, као и права и обавезе физичких и правних лица у примени одредаба овог закона. Управа има битну улогу у поступку имплементације листе означених лица Савета безбедности Уједињених нација и доношењу тзв. домаће листе терориста, као и у поступку привременог ограничавања (замрзавања) имовине означених терориста и надзору над применом овог закона.

Управа као орган управе примењује више других прописа, као што је Закон о потврђивању Међудржавног споразума између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о примени тзв. прописа FATCA у Републици Србији.

 

 

Може вас занимати и:

 

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 113/17 и 91/19)
Стручна мишљења
Индикатори
Ограничавање располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење (циљане финансијске санкције)
FATCA