Propisi

Osnovni preventivni zakon u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kojim se utvrđuje sistem i obrazuje Uprava za sprečavanje pranja novca kao finansijskoobaveštajna služba Republike Srbije jeste Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 113/17 i 91/19). Ovim zakonom se utvrđuju radnje i mere poznavanja i praćenja stranke (tzv. CDD – customer due diligence) koje su obveznici primene ovog zakona, koji se takođe zakonom utvrđuju, dužni da primenjuju prilikom zasnivanja i trajanja poslovnog odnosa. Takođe se utvrđuju nadležnosti Uprave u otkrivanju i sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i nadležnosti drugih organa u primeni ovog zakona. Između ostalog, utvrđuju se nadzorni organi koji vrše nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika, kao i kaznene odredbe za nepoštovanje odredaba ovog zakona.

U delu koji se tiče sprečavanja pranja novca (član 84. Zakona), jedan od osnovnih zadataka Uprave jeste da prati izvršavanje odredaba ovog zakona i preduzima radnje i mere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja uočenih nepravilnosti. Uprava učestvuje u izradi polaznih osnova za unapređenje zakonskog okvira u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Takođe priprema i daje mišljenja o primeni ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona i daje preporuke radi njihove jedinstvene primene.

 

Uprava ima bitnu ulogu u izradi liste indikatora za prepoznavanje transakcija ili lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Bitan propis koji Uprava primenjuje u svom radu jeste Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Tim zakonom se propisuju, u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, radnje i mere za ograničavanje raspolaganja imovinom označenih lica, nadležnost državnih organa za primenu tih mera, kao i prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u primeni odredaba ovog zakona. Uprava ima bitnu ulogu u postupku implementacije liste označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i donošenju tzv. domaće liste terorista, kao i u postupku privremenog ograničavanja (zamrzavanja) imovine označenih terorista i nadzoru nad primenom ovog zakona.

Uprava kao organ uprave primenjuje više drugih propisa, kao što je Zakon o potvrđivanju Međudržavnog sporazuma između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o primeni tzv. propisa FATCA u Republici Srbiji.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS", br. 113/17 i 91/19)
Stručna mišljenja
Indikatori
Ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (ciljane finansijske sankcije)
FATCA