Obuke i izgradnja kapaciteta

Metodi pranja novca i finansiranja terorizma u svetu ubrzano se menjaju uz sve veće korišćenje novih tehnologija. Globalizacija i liberalizacija tržišta kapitala dodatno usložnjavaju situaciju. To od država traži da budu aktivne u prepoznavanju rizika i njihovom ublažavanju kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou. Za to je neophodna kontinuirana razmena iskustava, obuka i izgradnja kapaciteta.

Od svoga osnivanja 2002. godine do danas, na Upravu za sprečavanje pranja novca se gleda, između ostalog, i na kao promotera međunarodnih standarda i dobre prakse u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma i koordinatora i kontakt tačku između relevantnih međunarodnih organizacija i institucija u Srbiji.

Otuda Uprava na različite načine učestvuje u izgradnji kapaciteta državnih organa i partnera u privatnom sektoru, kroz različite forume i projekte, vodeći računa o svojim kapacitetima. Članom 84. Zakona predviđeno je da Uprava planira i sprovodi obuku zaposlenih u Upravi i sarađuje kod stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kod obveznika u vezi sa primenom propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

 

S obzirom na aktuelnost materije, veliki je broj inicijativa čiji je cilj izgradnja kapaciteta i obuka učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji. Uprava nastoji da dā doprinos tome da se inicijative uklapaju u strateške planove u Srbiji i odgovarajuće planove Uprave, i da nema nepotrebnog preklapanja aktivnosti. To je i jedan od zadataka Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Uprava održava kontakt sa relevantnim domaćim partnerima, kao što su Pravosudna akademija i službe za obuku drugih organa, kao i međunarodnim partnerima koji realizuju programe obuke i izgradnje kapaciteta u ovoj oblasti kao što su Egmont grupa, UNODC, OEBS, Ministarstvo pravde SAD – Program OPDAT, Međunarodni nastavno-metodološki centar za finansijski monitoring ruske Federalne službe za finansijski monitoring (Rosfinmonitoring).