Projekti

Uprava za sprečavanje pranja novca nastoji da adekvatnim praćenjem razvoja međunarodnih standarda i stanja u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i rada sličnih službi drugih država i relevantnih međunarodnih organizacija i subjekata strateški planira svoj razvoj i unapređenje kapaciteta.

 

U tom smislu od izuzetnog značaja su mogućnosti korišćenja sredstava stranih donatora, a posebno sredstava Evropske unije (pretpristupni fondovi EU, TAIEX) čiji je cilj da se unapredi stanje u različitim oblastima, uključujući i sektor pravosuđa i unutrašnjih poslova. Uprava je, za potrebe planiranja međunarodne pomoći i projekata, uvršćena upravo u taj sektor.

 

Pored toga što priprema i predlaže projekte u kojima je glavni korisnik, Uprava učestvuje i u izradi i realizaciji projekta drugih državnih organa ukoliko se tiču delokruga rada Uprave i njenih nadležnosti.

 

Uprava ima posebnu organizacionu jedinicu - Grupu za međunarodnu saradnju, obuku i projekte - čiji je zadatak da priprema i učestvuje u pripremi projekata relevantnih za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i Upravu za sprečavanje pranja novca, da sagledava mogućnosti za korišćenje sredstava iz fondova Evropske unije (IPA, TAIEX) i drugih stranih donatora radi finansiranja prioritetnih aktivnosti u Upravi.