Usklađivanje sa međunarodnim standardima i standardima Evropske unije

 

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je osnovni preventivni zakon u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. NJime se utvrđuju radnje i mere poznavanja i praćenja stranke (tzv. CDD – customer due diligence) koje su obveznici primene ovog zakona, koji se takođe zakonom utvrđuju, dužni da primenjuju prilikom zasnivanja i trajanja poslovnog odnosa. Utvrđuju se i nadležnosti Uprave za sprečavanje pranja novca, kao finansijskoobaveštajne službe Republike Srbije, u otkrivanju i sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i nadležnosti drugih organa u primeni ovog zakona. Između ostalog, utvrđuju se organi koji vrše nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika, kao i kaznene odredbe za nepoštovanje odredaba ovog zakona.

Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje propisuju se, u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, radnje i mere za ograničavanje raspolaganja imovinom označenih lica, nadležnost državnih organa za primenu tih mera, kao i prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u primeni odredaba ovog zakona. „Ograničavanje raspolaganja imovinom” je privremena zabrana prenosa, konverzije, raspolaganja i premeštanja imovine ili privremeno upravljanje tom imovinom na osnovu odluke nadležnog državnog organa.

 

Ovo su dva najbitnija propisa koja u svom radu primenjuje Uprava. Uprava prati razvoj međunarodnih standarda, naročito standarda odnosno Preporuka FATF, i priprema propise kojima se ti standardi implementiraju u pravni sistem Republike Srbije.         

 

S obzirom na opredeljenje Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i njene obaveze u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, bitan aspekt rada Uprave na usklađivanju propisa, odnose se na relevantne tekovine Evropske unije (acquis communautaire).

 

U ovom trenutku, najbitniji propisi Evropske unije s kojima je usklađen Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma jesu Četvrta direktiva i Peta direktiva EU, kao i Uredba o informacijama koje se prilažu uz prenos novčanih sredstava.

 

Uprava ima organizacionu jedinicu - Grupu za pravne poslove i usklađivanje sa međunarodnim standardima koja uz poslove usklađivanja i davanja stručnih mišljenja o primeni propisa takođe obavlja i poslove u vezi sa usklađivanjem sa međunarodnim standardima i standardima Evropske unije.