FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), tj. američki Zakon o ispunjavanju poreskih obaveza vlasnika računa u inostranstvu, odnosi se na set propisa Sjedinjenih Američkih Država koji su doneti u cilju borbe protiv utaje poreza. Ovim propisima se predviđa da strane finansijske institucije i drugi finansijski posrednici učestvuju, kroz dostavljanje podataka, u sprečavanju izbegavanja plaćanja poreza od strane američkih državljana ili rezidenata koji svoja finansijska sredstva drže u neameričkim finansijskim institucijama i na stranim računima.

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 337-6683/2014 od 28. juna 2014. godine, dana 30. juna 2014. godine potpisana je Potvrda namere Republike Srbije da zaključi međudržavni sporazum povodom primene odredaba FATCA, i istog dana dostavljena SAD i te je, u skladu sa tim, Republika Srbija uključena na listu jurisdikcija koje, zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, primenjuje FATKA propise

Vlada Republike Srbije je 10. aprila 2019. godine potpisala sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država „Sporazum sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATSA propisa, sa Aneksom I i Aneksom II“, tzv. Sporazum za primenu FATCA.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa (Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16 od 27. decembra 2019).

Članom 1. (Definicije) ovog sporazuma predviđeno je da je, u slučaju Republike Srbije, nadležni organ za primenu sporazuma Uprava za sprečavanje pranja novca.

Uprava za sprečavanje pranja novca Poreska uprava SAD - IRS (Internal Revenue Service), potpisale su, kao nadležni organi, aranžman za primenu međudržavnog sporazuma.

Uprava ima poseban Odsek za primenu FATCA.

 

 

Može vas zanimati i:


Zakon o potvrđivanju međudržavnog sporazuma