Kako i kome da prijavim sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma

Ukoliko pripadate nekoj od kategorija obveznika navedenih u članu 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma[1], imate obavezu da uspostavite takav sistem koji vam omogućava da upoznate svog klijenta i da pratite njegovo poslovanje tako da budete u stanju da otkrijete neuobičajene i sumnjive transakcije.

 

Nadzorni organi (organi iz člana 104. ovog zakona) izrađuju liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma[2] i te liste se objavljuju na vebsajtu Uprave.

 

Obveznik je dužan da izradi svoju listu indikatora i da u nju unese i indikatore koje su izradili napred pomenuti nadzorni organi. Kod izrade liste indikatora obveznik uzima u obzir složenost i obim izvršenja transakcija, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke.

 

Osim što će primeniti listu indikatora prilikom utvrđivanja osnova sumnje, obveznik je dužan da uzima u obzir i druge okolnosti koje ukazuju na postojanje osnova sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma. Obveznik je dužan i da obezbedi kontinuiranu obuku svojih službenika.

 

Ukoliko niste obveznik po Zakonu, a sumnjate da neko pere novac ili finansira terorizam, potrebno je da tu sumnju prijavite policiji ili tužilaštvu. 

 

 

Može vas zanimati i:

 

[1]Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS, br. 113/17 i 91/19)

[2]Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje na pranje novca i finansiranje terorizma