Organizaciona struktura

 

U Upravi za sprečavanje pranja novca obrazovan je Sektor za analitiku i sprečavanje finansiranja terorizma, kao osnovna organizaciona jedinica. U okviru Sektora obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice: Odeljenje za analitiku (sa dva odseka u okviru Odeljenja: Odsek za analizu sumnjivih transakcija i Odsek za saradnju sa državnim organima) i Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma.

 

U svom sastavu Uprava za sprečavanje pranja novca ima i sledeće uže unutrašnje jedinice izvan sektora: Grupa za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima, Grupa za međunarodnu saradnju, obuku i projekte, Grupa za razvoj informacionih tehnologija, Odsek za nadzor, Odsek za materijalno-finansijske i opšte poslove i Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou.

 

Za obavljanje poslova koji, zbog svoje prirode, ne mogu biti svrstani ni u jednu unutrašnju jedinicu, izvan svih unutrašnjih jedinica, sistematizuje se samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica. 

 

Radom Uprave za sprečavanje pranja novca rukovodi direktor, koga bira Vlada Republike Srbije na predlog ministra finansija, na period od 5 godina. Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca je državni službenik u II grupi položaja. Za svoj rad odgovara ministru finansija i Vladi.

 

Vlada Republike Srbije je dana 7. decembra 2015. godine imenovala Željka Radovanovića za vršioca dužnosti direktora Uprave. Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u Upravi je predviđeno i mesto pomoćnika direktora, državnog službenika u petoj grupi položaja.


Sektor za analitiku i sprečavanje finansiranja terorizma, stara se o pravilnoj primeni propisa, opštih akata i direktiva u vezi sa izvršavanjem poslova iz delokruga rada Sektora obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prijem, evidentiranje i unos izveštaja u bazu podataka, analizu primljenih izveštaja na dnevnom nivou i drugih informacija koje dostavljaju obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; saradnju sa obveznicima u vezi sa izveštavanjem Uprave u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; izradu predloga liste indikatora sumnjivih transakcija za obveznike; izradu predloga preporuka za prijavu sumnjivih transakcija; prati međunarodne i regionalne seminare i savetovanja o sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i borbe protiv organizovanog kriminala; inicira donošenje propisa, direktiva i drugih akata kojima se uređuje oblast pranja novca i finansiranje terorizma; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, državnih organa, kao i stranih finansijskoobaveštajnih službi; prikupljanje i analizu podataka na inicijativu državnih organa za pokretanje postupka prikupljanja podataka u Upravi; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, a u vezi sa inicijativama; izradu zahteva za dostavljanje podataka od stranih finansijskoobaveštajnih službi; izradu odgovora na zahteve državnih organa; učestvovanje u izradi tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; davanje preporuka obveznicima o prijavi sumnjivih transakcija; i obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora.

 

Odeljenje za analitiku, obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prijem, evidentiranje i unos izveštaja u bazu podataka, analizu primljenih izveštaja na dnevnom nivou i drugih informacija koje dostavljaju obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; saradnju sa obveznicima u vezi sa izveštavanjem Uprave u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; izradu predloga liste indikatora sumnjivih transakcija za obveznike; izradu predloga preporuka za prijavu sumnjivih transakcija; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, državnih organa, kao i stranih finansijskoobaveštajnih službi; prikupljanje i analizu podataka na inicijativu državnih organa za pokretanje postupka prikupljanja podataka u Upravi; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, a u vezi sa inicijativama; izradu zahteva za dostavljanje podataka od stranih finansijskoobaveštajnih službi; izradu odgovora na zahteve državnih organa; učestvovanje u izradi tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; davanje preporuka obveznicima o prijavi sumnjivih transakcija; i obavljanje drugih poslova iz delokruga Odeljenja.


Odsek za analizu sumnjivih transakcija obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prijem, evidentiranje i unos izveštaja u bazu podataka, analizu primljenih izveštaja na dnevnom nivou i drugih informacija koje dostavljaju obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; saradnju sa obveznicima u vezi sa izveštavanjem Uprave u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; izradu predloga liste indikatora sumnjivih transakcija za obveznike; izrada predloga preporuka za prijavu sumnjivih transakcija; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, državnih organa, kao i stranih finansijskoobaveštajnih službi; učestvovanje u izradi tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.


Odsek za saradnju sa drugim državnim organima obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prikupljanje i analizu podataka na inicijativu državnih organa za pokretanje postupka prikupljanja podataka u Upravi; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, a u vezi sa inicijativama; izradu zahteva za dostavljanje podataka od stranih finansijskoobaveštajnih službi; izradu odgovora na zahteve državnih organa; izradu izveštaja o utvrđenoj vezi između predmeta Odseka i sumnjivih transakcija; učestvovanje u izradi tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; davanje preporuka obveznicima o prijavi sumnjivih transakcija; obavlja i druge poslove iz delokruga Odsek. 

 

Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma obavlja studijsko-analitičke i studijsko-operativne poslove koji se odnose na: prijem, evidentiranje i unos izveštaja u bazu podataka, analizu primljenih izveštaja na dnevnom nivou i drugih informacija koje dostavljaju obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma a koji se odnose na finansiranje terorizma; izradu zahteva za dostavljanje podataka od obveznika, državnih organa, kao i stranih finansijskoobaveštajnih službi; prikupljanje i analizu podataka na inicijativu državnih organa za pokretanje postupka prikupljanja podataka u Upravi; izradu odgovora na zahteve državnih organa koji se odnose na finansiranje terorizma; davanje preporuka obveznicima o prijavi sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma; učestvovanje u izradi tipologija i trendova finansiranja terorizma; učestvovanje u izradi procene rizika od finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.

 

Grupa za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na: izradu nacrta zakona i drugih propisa koji uređuju sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; pripremu mišljenja o primeni navedenih zakona i drugih propisa; pripremu preporuka u cilju jedinstvene primene navedenih zakona i drugih propisa kod obveznika i advokata; analiziranje međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja; organizovanje seminara za državne organe u vezi sa primenom propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; vođenja svih potrebnih statističkih evidencija o krivičnim delima, privrednim prestupima i prekršajima u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; izradu analize pravnih propisa u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma; objedinjavanje i izradu priloga i drugih izveštaja u okviru relevantnih pregovaračkih poglavlja; učestvovanje u izradi procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; sačinjavanje godišnjeg izveštaja o radu Uprave. 

 

Grupa za međunarodnu saradnju, obuku i projekte obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na: prevođenje zahteva stranih FOS i odgovora Uprave na zahteve; prevođenje međunarodnih pravnih standarda; predlaganje zaključivanja sporazuma o saradnji sa stranim finansijsko - obaveštajnim službama (u daljem tekstu: FOS); analizira i utvrđuje potrebe za obukom zaposlenih u Upravi; doprinosi koordinaciji obuke u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa strategijom, programima i planovima obuke i sarađuje sa srodnim organizacionim jedinicama drugih državnih organa i relevantnih međunarodnih organizacija radi unapređenja kvaliteta obuke u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma; priprema i učestvuje u pripremi projekata relevantnih za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i Upravu za sprečavanje pranja novca, sagledava mogućnosti za korišćenje sredstava iz fondova Evropske unije (IPA, Taeks) i drugih stranih donatora radi finansiranja prioritetnih aktivnosti u Upravi.

 

Odsek za nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom materijalnih propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod: lica koja se bave poštanskim saobraćajem, lica koja se bave faktoringom i forfetingom; lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novca, kada je reč o poslovanju u zemlji; kod preduzeća za reviziju, ovlašćenih revizora, preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge, poreskih savetnika, posrednika u zaključivanju kreditnih poslova i davanju zajmova i davanju jemstava; kao i praćenje izveštaja inspekcijskih organa o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; utvrđuje metodologiju i vrši analizu rizika poslova iz delokruga svoje nadležnosti; nadzire sprovođenje zakonskih odredaba kod tih obveznika; sačinjava zapisnike o izvršenom nadzoru; donosi rešenja kojim nalaže ispravljanje nepravilnosti i utvrđuje rokove za ispravljanje te nepravilnosti; podnosi prijave za privredni prestup, krivične prijave i zahteve za pokretanje prekršajnog
postupka.


Grupa za razvoj informacionih tehnologija obavlja poslove: planiranja, predlaganja, implementacije i održavanja novih softverskih rešenja u Upravi; održavanja računarskog sistema i baza podataka u Upravi; održavanja internet prezentacije Uprave; planiranja, predlaganja, implementacije i administracije informatičkih rešenja u cilju poboljšanja pred-analize i analize transakcija; održavanja i praćenja rada mreže; administracije sistema za upravljanje dokumentima i predmetima; administracije sistema za prikupljanje i analizu podataka; implementacije i administracije analitičkih alata; obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.


Odsek za finansijsko-materijalne i opšte poslove obavlja finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove; poslove izrade periodičnih i godišnjih računa Uprave, obezbeđivanja i korišćenja raspoloživih finansijskih sredstava Uprave; poslove u vezi sa pripremom dokumentacije i sprovođenjem postupka javnih nabavki; opšte poslove; izmene uređenja i sistematizacije radnih mesta; vođenje kadrovskih evidencija; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.


Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne i statističke poslove; priprema mišljenja o primeni navedenih zakona i drugih propisa; priprema preporuke u cilju jedinstvene primene navedenih zakona i drugih propisa; analizira međunarodne standarde vezano za poboljšanje usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou; organizovanje seminara za državne organe u vezi sa primenom poreskih propisa na međunarodnom nivou; vođenja svih potrebnih statističkih evidencija i izveštavanje u vezi sa poreskim propisima ne međunarodnom nivou; izrada i analiza pravnih propisa kojim se uređuje izveštavanje statističkih izveštaja; sačinjavanje statističkih godišnjih izveštaja o radu Uprave. 

 

Samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica obavlja studijsko-analitičke poslove koji zahtevaju posebnu stručnost i samostalnost koja se odnosi na razvoj tipologija i trendova za pranje novca i finansiranje terorizma; analizira rizik od pranja novca i finansiranja terorizma i predlaže mere za smanjenje rizika; predlaže mere u cilju razvoja komunikacije i procesa donošenja odluka uvođenjem savremenih metoda i strategija upravljanja; obavlja poslove iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole; izrađuje liste, mape i obrasce procesa u Upravi za finansijsko upravljanje i kontrolu; izrađuje obrasce za upravljanje rizicima; izrađuje registre rizika Uprave; izrađuje izveštaje iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i sarađuje sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju propisa.