Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

U okviru konsultativnog procesa i ekspertske procene, utvrđeno je da je za nastavak razvoja i unapređenje sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma najoptimalnije doneti međusektorsku strategiju.

Prva nacionalna strategija (2008-2013) doneta je sa ciljem da se efikasno uspostavi složeni i sveobuhvatan sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a druga nacionalna strategija bila je logičan nastavak prve, i za cilj je imala unapređenje delotvornosti sistema. Vlada je drugu nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma donela 31. decembra 2014. godine, sa rokom primene do kraja 2019. godine.

Treća – važeća – Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada usvojila 13. februara 2020. godine za period 2020-2024, po obuhvatu je takođe nacionalna. Nadovezuje se na prethodne dve strategije i ima za cilj da razradi sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji radi uspešnog suočavanja sa rizicima utvrđenim u nacionalnoj proceni rizika iz 2018. godine i radi usvajanja mera koje će biti u skladu sa standardima FATF i koje će uspešno doprinositi postavljenim strateškim ciljevima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

U izradi Strategije uzeti su u obzir međunarodni standardi i preporuke Manivala kao i rezultati nacionalne procene rizika iz 2018. Vodilo se računa i o drugim relevantnim strateškim i akcionim dokumentima u ovoj oblasti, poput Strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017–2021. godine („Službeni glasnik RS”, broj 94/17) i akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24 u kontekstu pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. 

 

 

Može vas zanimati i:

 

Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020 - 2024)

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, 2020 - 2022, 2022 - 2024.