Licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

Obaveštenje o primeni odredaba Zakona koje se odnose na licence i Pravilnika o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ("Službeni glasnik RS", br.104/20, u daljem tekstu: Pravilnik)


Odredba člana 50. stav 1. tačka 5) Zakona koja propisuje da ovlašćeno lice može biti lice koje ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica, ako je obveznik u skladu sa Pravilnikom, primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Pravilnik kojim se propisuju sadržina, način polaganja stručnog ispita i kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje da li je obveznik dužan da obezbedi da njegovo ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) imaju licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica, takođe se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje da li je obveznik dužan da obezbedi da njegovo ovlašćeno lice ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica su:

1) ako ovlašćeno lice ne poseduje međunarodni sertifikat/licencu u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma izdatu od strane relevantne međunarodne organizacije/tela;
2) ako ovlašćeno lice ne poseduje uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova iz svoje delatnosti, za čije izdavanje se prethodno proverava znanje i iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
3) ako ovlašćeno lice nije zaposleno kod obveznika koji ima manje od sedam zaposlenih lica.

Kriterijumi nisu kumulativni, što znači da ukoliko ovlašćeno lice poseduje međunarodni sertifikat (licencu) u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova iz svoje delatnosti, za čije izdavanje se prethodno proverava znanje i iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili je zaposleno kod obveznika koji ima do šest zaposlenih, obveznik će biti oslobođen obaveze da ovlašćenom licu obezbedi licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica.

Obveznici koji su oslobođeni navedene obaveze će Upravi od 1. januara 2021. godine samo za novoimenovana ovlašćena lica dostavljati podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica, dokaz o ispunjenosti jednog od navedenih kriterijuma i podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta člana najvišeg rukovodstva odgovornog za primenu ovog zakona i to u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Dokaz o ispunjenosti kriterijuma iz člana 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika je dostavljanje međunarodnog sertifikata/licence u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma izdatu od strane relevantne međunarodne organizacije/tela, u overenoj fotokopiji.

Dokaz o ispunjenosti kriterijuma iz člana 2. stav 1. tačka 2) Pravilnika je dostavljanje uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova iz svoje delatnosti, za čije izdavanje se prethodno proverava znanje i iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u overenoj fotokopiji.

Dokaz o ispunjenosti kriterijuma iz člana 2. stav 1. tačka 3) Pravilnika je dostavljanje izvoda iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku, za mesec koji prethodi mesecu u kojem je dokaz dostavljen ili izvoda nekog drugog nadležnog organa u kojem se može videti broj zaposlenih, u fotokopiji.

Uprava utvrđuje ispunjenost kriterijuma, pri čemu o ispunjenosti istih ne izdaje potvrdu obveznicima, ali će podnosioca obavestiti ukoliko ne ispunjava kriterijum na koji se poziva.


Shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama (Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 61/05, 101/05- dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 - ispravka, 95/18, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 62/2021- usklađeni din.izn.), Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog Zakona – tarifnim brojem 231, predviđeno je da taksa za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma iznosi 12.520,00 dinara.


Taksa se uplaćuje na uplatni račun javnih prihoda, broj računa: 840-742221843-57, po modelu 97 i pozivom na broj 96016104193397, svrha uplate - Republička administrativna taksa, primalac sredstava - Budžet Republike Srbije.


Kandidat za polaganje stručnog ispita je dužan da uz popunjen Obrazac prijave koji je sastavni deo Pravilnika o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica („Sl. glasnik RS“, br.104/20), priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

docx icon

Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

Objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 104 od 31. jula 2020.

Podzakonska akta