Funkcija i organizacija

Uprava u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vrši nadzor nad primenom tog zakona kod faktoring društava i preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga. 

 

Ovu funkciju Uprave obavlja Odsek za nadzor koji ima pet zaposlenih. To su inspektori i drugi zaposleni sa više godina iskustva u struci koji se redovno usavršavaju kako u sistemu državne uprave tako i u međunarodnom kontekstu.

Funkcija nadzora nad računovođama i faktoring društvima zastupljena je i u Koordinacionom telu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kroz učešće šefa ovog odseka u radu Koordinacionog tela i njegovih stručnih timova.