Aktuelni projekti

Jedini projekat u Republici Srbiji koji se bavi isključivo temom borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u ovom trenutku je Projekat „EU podrška sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji“ (EU Support to Serbia in Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing).

 

Projekat ima za cilj da doprinese borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji jačanjem kvantiteta i kvaliteta prijava sumnjivih aktivnosti koje se dostavljaju Upravi za sprečavanje pranja novca, njenih osnovnih funkcija i interakcije sa preventivnim i represivnim delom sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Bitna uloga ovog projekta ogleda se i u obezbeđenju tehničke podrške za unapređenje usklađenosti sistema u Republici Srbiji sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

 

Projekat je vredan 1,4 miliona evra, finansira ga Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG d.o.o. Beograd, u periodu od novembra 2018. do novembra 2020. godine.


Glavni korisnik projekta je Uprava za sprečavanje pranja novca, ali se podrška pruža i u realizaciji aktivnosti drugih bitnih subjekata u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.

 

U saradnji sa svim učesnicima u sistemu, projekat je u 2019. podržao organizaciju više od 30 informativnih i edukativnih događaja sa više od 1.350 učesnika.


Osnovne teme tih događaja ticale su se sadržaja Nacionalne procene rizika iz 2018. čiji su rezultati tom prilikom predstavljani. Među temama su bile tipologije i trendovi pranja novca i finansiranja terorizma, smernice za izveštavanje i statističko praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma, kao i unapređenje kapaciteta Uprave, nadzornih organa, službenika policije i tužilaštva i sudova.


Deo aktivnosti se odnosio i na podršku u izradi pravnih akata i strateških dokumenata (izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma) i podršku u predstavljanju postignutog napretka relevantnim međunarodnim organizacijama.


U saradnji sa različitim radnim grupama koje su činili predstavnici državnih organa, projekat je podržao izradu više publikacija i to Tipologija pranja novca i finansiranja terorizma, Nacionalne procene rizika i Vodiča za donatore.


Projekat se takođe bavi unapređenjem IT sistema Uprave, a jedna i od aktivnosti ovoga projekta bila je i izrada ovog vebsajta kao i veb aplikacije za praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma koja se nalazi u fazi testiranja.