Актуелни пројекти

Једини пројекат у Републици Србији који се бави искључиво темом борбе против прања новца и финансирања тероризма у овом тренутку је Пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца и финансирања тероризма у Србији“ (EU Support to Serbia in Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing).

 

Пројекат има за циљ да допринесе борби против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији јачањем квантитета и квалитета пријава сумњивих активности које се достављају Управи за спречавање прања новца, њених основних функцијa и интеракције са превентивним и репресивним делом система за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Битна улога овог пројекта огледа се и у обезбеђењу техничке подршке за унапређење усклађености система у Републици Србији са међународним стандардима у овој области.

 

Пројекат је вредан 1,4 милиона евра, финансира га Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи KPMG д.о.о. Београд, у периоду од новембра 2018. до новембра 2020. године.


Главни корисник пројекта је Управа за спречавање прања новца, али се подршка пружа и у реализацији активности других битних субјеката у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма у Србији.

 

У сарадњи са свим учесницима у систему, пројекат је у 2019. подржао организацију више од 30 информативних и едукативних догађаја са више од 1.350 учесника.


Основне теме тих догађаја тицале су се садржаја Националне процене ризика из 2018. чији су резултати том приликом представљани. Међу темама су биле типологије и трендови прања новца и финансирања тероризма, смернице за извештавање и статистичко праћење предмета прања новца и финансирања тероризма, као и унапређење капацитета Управе, надзорних органа, службеника полиције и тужилаштва и судова.


Део активности се односио и на подршку у изради правних аката и стратешких докумената (измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма) и подршку у представљању постигнутог напретка релевантним међународним организацијама.


У сарадњи са различитим радним групама које су чинили представници државних органа, пројекат је подржао израду више публикација и то Типологија прања новца и финансирања тероризма, Националне процене ризика и Водича за донаторе.


Пројекат се такође бави унапређењем IT система Управе, а једна и од активности овога пројекта била је и израда овог вебсајта као и веб апликације за праћење предмета прања новца и финансирања тероризма која се налази у фази тестирања.