Стручна мишљења

Управа за спречавање прања новца у складу са чланом 84. став 1. тачка 4) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 91/19 и 153/20) припрема и даје мишљења о примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона, у сарадњи са надзорним органима.

 

Услов за давање мишљења је уплата републичке административне таксе.

Наиме, сходно Закону о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. изн.., 95/2018 и 38/2019-усклађени дин.изн, 86/2019, 90/2019 - испр., 98/20-усклађени дин. износ и 144/20, 62/2021-усклађени дин. изн, 138/2022 и 54/2023-усклађени дин. изн), Тарифом републичких административних такси, која је саставни део овог Закона – тарифним бројем 2, предвиђено је да:

- за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа физичком лицу, такса износи 1.910,00 динара.
- за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом, такса износи 15.500,00 динара.

Такса се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода, број рачуна: 840-742221843-57, по моделу 97 и позивом на број 50-016, сврха уплате - републичка административна такса, прималац средстава - буџет Републике Србије.

Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.

 

За претрагу мишљења Управе, посетите страницу Претрага стручних мишљења у Библиотеци.

 

Мишљења, Смернице и препоруке