Ограничавање располагања имовином

Замрзавање имовине терориста, односно ограничавање располагања имовином терориста – што је законски термин, врши се у складу са Главом III Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

 

Наиме, правно или физичко лице дужно је да приликом обављања посла или делатности утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем.

 

Ако такво лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним лицем дужно је да у најкраћем могућем року ограничи располагање имовином означеног лица и о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести Управу.

 

Управа потом прибавља информације о означеном лицу и његовој имовини од државних органа, организација и лица којима су поверена јавна овлашћења и сачињава извештај у коме, између осталог, закључује и то да ли је пријављено лице означено лице и да ли имовина подлеже ограничавању располагања.

 

Министар потом доноси решење о ограничавању располагања имовином које се доставља означеном лицу и свим релевантним органима који су повезани са имовином наведеном у том решењу.

 

Правно или физичко лице код кога се имовина налази дужно је да ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином. Имовином управља Дирекција за управљање одузетом имовином.

 

Означено лице против решења може покренути управни спор под условима наведеним у овом закону.

 

 

Може вас занимати и:

 

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење