Лиценце за обављање послова овлашћеног лица

Обавештење о примени одредаба Закона које се односе на лиценце и Правилника о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица ("Службени гласник РС", бр.104/20, у даљем тексту: Правилник)


Одредба члана 50. став 1. тачка 5) Закона која прописује да овлашћено лице може бити лице које има лиценцу за обављање послова овлашћеног лица, ако је обвезник у складу са Правилником, примењује се од 1. јануара 2021. године.

Правилник којим се прописују садржина, начин полагања стручног испита и критеријуми на основу којих се утврђује да ли је обвезник дужан да обезбеди да његово овлашћено лице и заменик овлашћеног лица (у даљем тексту: овлашћено лице) имају лиценцу за обављање послова овлашћеног лица, такође се примењује од 1. јануара 2021. године.

Критеријуми на основу којих се утврђује да ли је обвезник дужан да обезбеди да његово овлашћено лице има лиценцу за обављање послова овлашћеног лица су:

1) ако овлашћено лице не поседује међународни сертификат/лиценцу у области спречавања прања новца и финансирања тероризма издату од стране релевантне међународне организације/тела;
2) ако овлашћено лице не поседује уверење о положеном стручном испиту за обављање послова из своје делатности, за чије издавање се претходно проверава знање и из области спречавања прања новца и финансирања тероризма;
3) ако овлашћено лице није запослено код обвезника који има мање од седам запослених лица.

Критеријуми нису кумулативни, што значи да уколико овлашћено лице поседује међународни сертификат (лиценцу) у области спречавања прања новца и финансирања тероризма или уверење о положеном стручном испиту за обављање послова из своје делатности, за чије издавање се претходно проверава знање и из области спречавања прања новца и финансирања тероризма или је запослено код обвезника који има до шест запослених, обвезник ће бити ослобођен обавезе да овлашћеном лицу обезбеди лиценцу за обављање послова овлашћеног лица.

Обвезници који су ослобођени наведене обавезе ће Управи од 1. јануара 2021. године само за новоименована овлашћена лица достављати податке о личном имену и називу радног места овлашћеног лица, доказ о испуњености једног од наведених критеријума и податке о личном имену и називу радног места члана највишег руководства одговорног за примену овог закона и то у року од 15 дана од дана именовања.

Доказ о испуњености критеријума из члана 2. став 1. тачка 1) Правилника је достављање међународног сертификата/лиценце у области спречавања прања новца и финансирања тероризма издату од стране релевантне међународне организације/тела, у овереној фотокопији.

Доказ о испуњености критеријума из члана 2. став 1. тачка 2) Правилника је достављање уверења о положеном стручном испиту за обављање послова из своје делатности, за чије издавање се претходно проверава знање и из области спречавања прања новца и финансирања тероризма, у овереној фотокопији.

Доказ о испуњености критеријума из члана 2. став 1. тачка 3) Правилника је достављање извода из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец који претходи месецу у којем је доказ достављен или извода неког другог надлежног органа у којем се може видети број запослених, у фотокопији.

Управа утврђује испуњеност критеријума, при чему о испуњености истих не издаје потврду обвезницима, али ће подносиоца обавестити уколико не испуњава критеријум на који се позива.


Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 - исправка, 95/18, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20 и 62/2021- усклађени дин.изн.), Тарифом републичких административних такси, која је саставни део овог Закона – тарифним бројем 231, предвиђено је да такса за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и финансирања тероризма износи 12.520,00 динара.


Такса се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода, број рачуна: 840-742221843-57, по моделу 97 и позивом на број 96016104193397, сврха уплате - Републичка административна такса, прималац средстава - Буџет Републике Србије.


Кандидат за полагање стручног испита је дужан да уз попуњен Образац пријаве који је саставни део Правилника о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица („Сл. гласник РС“, бр.104/20), приложи одговарајући доказ да је таксу платио.

Подзаконска акта