Процес

Посредан надзор се врши слањем Упитника о активностима обвезника у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и Упитника о активностима обвезника у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, анализом добијених одговора, давањем додатних појашњења и тражењем одговора.


Непосредан надзор се обавља у просторијама контролисаног субјекта, увидом у опште и појединачне акте, евиденције и документацију, као и пословне књиге, изводе рачуна, кореспонденције и друга документа у просторијама субјекта надзора или правног лица са којима је субјект надзора директно или индиректно повезан, узимањем изјаве од одговорног лица или осталих запослених у субјекту надзора, као и тражењем података од државних органа и ималаца јавних овлашћења и прегледом документације.


Приликом израде Плана непосредног надзора примењује се приступ заснован на процени ризика, који подразумева да ће обвезници, за које се оцени да приликом обављања своје регистроване делатности имају већу изложеност ризику од прања новца и финансирања тероризма, имати приоритет код утврђивања динамике Плана надзора.


Такође, превентивним деловањем и континуираном едукацијом обвезника у области спречавања прања новца и финансирања тероризма и у области ограничавања располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење од стране Одсека за надзор, доприноси се подизању свести о о систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма код обвезника и јачању ефикасности тог система.