Функција и организација

Управа у складу са чланом 105. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма врши надзор над применом тог закона код факторинг друштава и предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга. 

 

Ову функцију Управе обавља Одсек за надзор који има пет запослених. То су инспектори и други запослени са више година искуства у струци који се редовно усавршавају како у систему државне управе тако и у међународном контексту.

Функција надзора над рачуновођама и факторинг друштвима заступљена је и у Координационом телу за спречавање прања новца и финансирања тероризма кроз учешће шефа овог одсека у раду Координационог тела и његових стручних тимова.