Ograničavanje raspolaganja imovinom

Zamrzavanje imovine terorista, odnosno ograničavanje raspolaganja imovinom terorista – što je zakonski termin, vrši se u skladu sa Glavom III Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

 

Naime, pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem.

 

Ako takvo lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da u najkraćem mogućem roku ograniči raspolaganje imovinom označenog lica i o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Upravu.

 

Uprava potom pribavlja informacije o označenom licu i njegovoj imovini od državnih organa, organizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja i sačinjava izveštaj u kome, između ostalog, zaključuje i to da li je prijavljeno lice označeno lice i da li imovina podleže ograničavanju raspolaganja.

 

Ministar potom donosi rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom koje se dostavlja označenom licu i svim relevantnim organima koji su povezani sa imovinom navedenom u tom rešenju.

 

Pravno ili fizičko lice kod koga se imovina nalazi dužno je da ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom. Imovinom upravlja Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom.

 

Označeno lice protiv rešenja može pokrenuti upravni spor pod uslovima navedenim u ovom zakonu.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje