Stručna mišljenja

Uprava za sprečavanje pranja novca u skladu sa članom 84. stav 1. tačka 4) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 91/19 i 153/20) priprema i daje mišljenja o primeni ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, u saradnji sa nadzornim organima.

 

Uslov za davanje mišljenja je uplata republičke administrativne takse.

Naime, shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr. i 50/2018 - usklađeni din. izn.., 95/2018 i 38/2019-usklađeni din.izn, 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/20-usklađeni din. iznos i 144/20, 62/2021-usklađeni din. izn, 138/2022 i 54/2023-usklađeni din. izn), Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog Zakona – tarifnim brojem 2, predviđeno je da:

- za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa fizičkom licu, taksa iznosi 1.910,00 dinara.
- za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, taksa iznosi 15.500,00 dinara.

Taksa se uplaćuje na uplatni račun javnih prihoda, broj računa: 840-742221843-57, po modelu 97 i pozivom na broj 50-016, svrha uplate - republička administrativna taksa, primalac sredstava - budžet Republike Srbije.

Obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

 

Za pretragu mišljenja Uprave, posetite stranicu Pretraga stručnih mišljenja u Biblioteci.

 

Mišljenja, Smernice i preporuke