Uvod

Uprava za sprečavanje pranja novca je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava obavlja finansijsko-informacione poslove, tj. prikuplja, obrađuje, analizira i prosleđuje nadležnim organima informacije, podatke i dokumentaciju koju pribavlja u skladu sa ovim zakonom i vrši druge poslove koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.


Kao finansijskoobaveštajna služba Republike Srbije, Uprava razmenjuje informacije sa partnerskim službama u svetu preko zaštićenog vebsajta Egmont grupe i učestvuje u međunarodnoj saradnji u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.


Uprava je u Koordinacionom telu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma[1] zastupljena sa četiri službenika u svojstvu člana, a jedan službenik obavlja poslove sekretara ovog tela.[2]


Uprava ima i niz drugih funkcija u skladu sa domaćim propisima. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, u Upravi postoje 34 radna mesta sa 42 državna službenika.

 

Uprava je smeštena u Resavskoj 24 u Beogradu.

 

Od decembra 2016. godine, v.d. direktora Uprave je dr Željko Radovanović.

 

 

Može vas zanimati i:

 

[1] Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

[2] Odluka Vlade o obrazovanju Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma