Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Složenost sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje zahteva jake mehanizme međuagencijske saradnje i koordinacije.

Ukoliko se koordinacija i saradnja ne odvijaju adekvatno na nacionalnom nivou, postoji rizik da odgovor države na rizike i pretnje bude parcijalan, neusklađen i u krajnjoj liniji bez bitnijih efekata.

 

Otuda je Zakonom predviđeno osnivanje Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a Vlada Republike Srbije je 12. jula 2018. godine osnovala Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koje će se baviti analizom najznačajnijih pitanja za funkcionisanje sistema, koordiniranjem i predlaganjem mera za unapređenje tog sistema.[1] Ovo telo okuplja 30 članova koji predstavljaju državne institucije, organe i tela, sa stručnog nivoa i nivoa kreiranja politike u ovoj oblasti. Predsednik Koordinacionog tela je ministar finansija.

Postojanje delotvornih mehanizama međusobne saradnje i koordinacije predstavlja i međunarodni standard. Usklađenost Republike Srbije sa ovim standardom konstatovale su i relevantne međunarodne organizacije (FATF, Manival [2]).

 

 

 Može vas zanimati i:

 

[1] Odluka Vlade o obrazovanju Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma 

[2] Izveštaji Komiteta MoneyVal o proveri i oceni sistema za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u Srbiji i o napretku Srbije u sprovođenju preporuka ovog komiteta