Funkcija i organizacija

Uprava za sprečavanje pranja novca predstavlja finansijskoobaveštajnu službu Republike Srbije i obavlja sve osnovne funkcije finansijskoobaveštajne službe, tj. prima, analizira i prosleđuje informacije[1].

Osim tih osnovnih funkcija, Uprava ima više izuzetno jakih ovlašćenja koje nemaju sve finansijskoobaveštajne službe na svetu. Uprava, naime, može u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma[2] izdati nalog za obustavljanje izvršenja transakcije na 72+48 sati i za praćenje finansijskog poslovanja stranke na maksimalno 6 meseci. Ova ovlašćenja Uprava može da primeni i na zahtev strane finansijskoobaveštajne službe.

Finansijskoobaveštajni sistem u Srbiji je dobro ocenjen na međunarodnom nivou. U Izveštaju o evaluaciji[3] koju je sproveo Komitet Saveta Evrope Manival 2016. godine, kao jedan od ključnih nalaza navodi se da „Uprava za sprečavanje pranja novca ima centralnu ulogu u stvaranju finansijskoobaveštajnih informacija. Analitički proizvodi Uprave su dobrog kvaliteta i imaju potencijal da podrže operativne potrebe organa krivične istrage i gonjenja.

Finansijskoobaveštajne poslove u Upravi obavlja Sektor za analitiku i sprečavanje finansiranja terorizma.

Uprava učestvuje u radu na svim bitnim predmetima pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji i u radu radnih grupa koje se formiraju u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

 

 

Može vas zanimati i:

 

[1]Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS, br. 113/17 i 91/19)

[2]Organizaciona struktura Uprave

[3]Izveštaji Komiteta MoneyVal o proveri i oceni sistema za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u Srbiji i o napretku Srbije u sprovođenju preporuka ovog komiteta