Смернице за видео-идентификацију за рачуновође и факторинг друштва

18 јануар 2022

На основу члана 18. став 8, члана 19. став 7, члана 21. став 7. и члана 114. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 113/17, 91/19 и 153/20 - у даљем тексту: Закон) Управа за спречавање новца је донела Смернице о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације којима се уређују услови и начин утврђивања и провере идентитета странке која је физичко лице, законског заступника те странке, странке која је предузетник и физичког лица које је заступник странке која је правно лице ‒ коришћењем средстава електронске комуникације и без обавезног физичког присуства лица чија се идентификација врши код обвезника над којим Управа врши надзор над применом Закона – факторинг друштва и предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга.