Смернице ФАТФ о подацима у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма

13 јануар 2021

Квалитетна статистика о спречавању прања новца и финансирању тероризма (СПН/ФТ) омогућава националним органима да тачније мере претње и да у складу са њима опредељују ресурсе. Доследна и свеобухватна статистика такође пружа ФАТФ и другим телима бољу квантитативну основу за рад на глобалном надзору над финансијским системом.


Успех државе да искорени прање новца и финансирање тероризма зависи од капацитета свих институција које се налазе у систему за спречавање прања новца и финансирање тероризма. У циљу унапређења знања и вештина и подизања капацитета ових институција, Управа за спречавање прања новца је обезбедила превод на српски језик низа публикација које ће  бити доступне институцијама које су део система. Једна од таквих публикације је и публикација – Смернице ФАТФ о подацима у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма.

Студије које је спровео Међународни монетарни фонд (ММФ) и процене које је спровео ФАТФ и друга тела за процену утврдиле су да статистике које државе производе често нису довољно свеобухватне или поуздане да пруже информације за процену система за СПН/ФТ државе. Чак и када су статистички подаци доступни, чест је случај да државе не прикупљају податке ефикасно, или да их пак не анализирају доследно. Поврх свега, статистика међу државама није увек доследна па стога не пружа довољно добар основ за регионално или глобално праћење  резултата у области СПН/ФТ.
Како би се статистички подаци боље прикупљали и били доследни и уједначени међу државама, ФАТФ је припремио Смернице о подацима у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма.  Ове Смернице су необавезујуће и ослањају се на чињеницу да већина држава поседује добро успостављене протоколе за прикупљање и представљање статистике који су прилагођени њиховом специфичном контексту.  Сврха Смерница је да обезбеде списак опција за коришћење статистике као надопуне квалитативним подацима у процени система за СПН/ФТ, увиђајући да се ове информације такође могу користити у друге сврхе. Главни циљеви Смерница су да:  а) дефинишу опције за прикупљање, вођење и представљање статистике у вези са СПН/ФТ; б) пруже савет о начину анализе статистике у вези са СПН/ФТ и ц) дају конкретне примере статистике који могу бити корисни за процену делотворности система за СПН/ФТ.
Смернице треба посматрати као користан ресурс за читав низ заинтересованих страна укључених у напоре за СПН/ФТ, укључујући и државе које желе да процене или демонстрирају делотворност својих система за СПН/ФТ. Смернице нису инструмент који обавезује прикупљање читавог низа могуће наведене статистике, или као алат који ограничава и спречава прикупљање алтернативне статистике, пре свега стога што не постоји јединствено решење за све -  сваки модел за прикупљање података треба да буде установљен у светлу контекста у држави.
Три су носећа  поглавља ове публикације: 1) у Поглављу II наведена су потенцијална разматрања за прикупљање и вођење статистике у вези са СПН/ФТ, и са материјалног и са процесног аспекта; 2) у Поглављу III дефинисана су општа начела која могу пружити информације за анализу статистике у вези са СПН/ФТ; и 3) у Поглављу IV наведени су примери корисне статистике које државе могу да размотре да прикупљају у сврху процене делотворности својих система за СПН/ФТ.
Превод публикације обезбеђен је кроз пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прање новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.