Smernice FATF o podacima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma

13 januar 2021

Kvalitetna statistika o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (SPN/FT) omogućava nacionalnim organima da tačnije mere pretnje i da u skladu sa njima opredeljuju resurse. Dosledna i sveobuhvatna statistika takođe pruža FATF i drugim telima bolju kvantitativnu osnovu za rad na globalnom nadzoru nad finansijskim sistemom.


Uspeh države da iskoreni pranje novca i finansiranje terorizma zavisi od kapaciteta svih institucija koje se nalaze u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. U cilju unapređenja znanja i veština i podizanja kapaciteta ovih institucija, Uprava za sprečavanje pranja novca je obezbedila prevod na srpski jezik niza publikacija koje će  biti dostupne institucijama koje su deo sistema. Jedna od takvih publikacije je i publikacija – Smernice FATF o podacima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.

Studije koje je sproveo Međunarodni monetarni fond (MMF) i procene koje je sproveo FATF i druga tela za procenu utvrdile su da statistike koje države proizvode često nisu dovoljno sveobuhvatne ili pouzdane da pruže informacije za procenu sistema za SPN/FT države. Čak i kada su statistički podaci dostupni, čest je slučaj da države ne prikupljaju podatke efikasno, ili da ih pak ne analiziraju dosledno. Povrh svega, statistika među državama nije uvek dosledna pa stoga ne pruža dovoljno dobar osnov za regionalno ili globalno praćenje  rezultata u oblasti SPN/FT.
Kako bi se statistički podaci bolje prikupljali i bili dosledni i ujednačeni među državama, FATF je pripremio Smernice o podacima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma.  Ove Smernice su neobavezujuće i oslanjaju se na činjenicu da većina država poseduje dobro uspostavljene protokole za prikupljanje i predstavljanje statistike koji su prilagođeni njihovom specifičnom kontekstu.  Svrha Smernica je da obezbede spisak opcija za korišćenje statistike kao nadopune kvalitativnim podacima u proceni sistema za SPN/FT, uviđajući da se ove informacije takođe mogu koristiti u druge svrhe. Glavni ciljevi Smernica su da:  a) definišu opcije za prikupljanje, vođenje i predstavljanje statistike u vezi sa SPN/FT; b) pruže savet o načinu analize statistike u vezi sa SPN/FT i c) daju konkretne primere statistike koji mogu biti korisni za procenu delotvornosti sistema za SPN/FT.
Smernice treba posmatrati kao koristan resurs za čitav niz zainteresovanih strana uključenih u napore za SPN/FT, uključujući i države koje žele da procene ili demonstriraju delotvornost svojih sistema za SPN/FT. Smernice nisu instrument koji obavezuje prikupljanje čitavog niza moguće navedene statistike, ili kao alat koji ograničava i sprečava prikupljanje alternativne statistike, pre svega stoga što ne postoji jedinstveno rešenje za sve -  svaki model za prikupljanje podataka treba da bude ustanovljen u svetlu konteksta u državi.
Tri su noseća  poglavlja ove publikacije: 1) u Poglavlju II navedena su potencijalna razmatranja za prikupljanje i vođenje statistike u vezi sa SPN/FT, i sa materijalnog i sa procesnog aspekta; 2) u Poglavlju III definisana su opšta načela koja mogu pružiti informacije za analizu statistike u vezi sa SPN/FT; i 3) u Poglavlju IV navedeni su primeri korisne statistike koje države mogu da razmotre da prikupljaju u svrhu procene delotvornosti svojih sistema za SPN/FT.
Prevod publikacije obezbeđen je kroz projekat „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranje novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.