Презентација закључака националне процене ризика у Краљеву

20 мај 2019

 

Дана 17. маја 2019. године у Краљеву одржана је инфосесија са представницима судова, тужилаштава и полиције где су у непосредном контакту презентовани резултати процене ризика од прања новца. Наведена инфо сесија је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија, а главни корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца. Овај пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПMГ, а наведени догађај је одржан уз помоћ Правосудне академије и ОЕБС мисије у Србији.

 Циљ процене ризика јесте да се донесу закључци који сектори и поступања у систему једне државе носе потенцијално виши ризик од прања новца и финансирања тероризма, а које нижи, како би држава могла адекватно да одговори на утврђене ризике, кроз низ мера и активности и да у складу са процењеним ризицима донесе адекватне одлуке о алокацији ресурса, са намером да се више напора и ресурса уложи у високоризичне области. Процена ризика од прања новца и финанасирања тероризма усвојена на Влади 31.5.2018. године, а Акциони план за њено спровођење усвојен је на Влади РС 12.7.2018. године. Координационо тело образовало je Радну групу за израду националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма, а задатак Радне групе био је да се ризици процењени свеобухватном Националном проценом ризика из 2012. године преиспитају и поново процене по методологији Светске банке.

 На наведеном догађају у Краљеву, Процену ризика представили су координатор процене ризика Јелена Пантелић и координатори група - представници Републичког јавног тужилаштва, Министарства правде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Управе за спречавање прања новца. Осим представљања процене ризика, од стране судије Врховног касационог суда и члана Координационог тела судије Радмиле Драгичевић Дичић  указано је на одређена питања везано за казнену политику и предмете прања новца, као и примере добре судске праксе.

 Учесници ове инфосесије су упознати са обавезама државе према ФАТФ препоруци број 1 и значајем имплементације процењених ризика у свакодневном раду свих релевантних чиниоца у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Поред тога, представљени су резултати и закључци из овог стратешког документа, односно учесници су упознати са претњама од прања новца, где је систем рањив и како је процењена способност државе да се одбрани од прања новца.

 Учесници су могли кроз размену мишљења да разјасне недоумице које су постојале, што је био и циљ оваквог начина представљања резултата. Како би се процена ризика представила и разумела на прави начин, након инфосесија у Београду и Краљеву, планиран је наставак представљања процене ризика у Нишу (24. мај) и Новом Саду (12. јун).