Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika u Kraljevu

20 Maj 2019

 

Dana 17. maja 2019. godine u Kraljevu održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Navedena info sesija je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija, a glavni korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca. Ovaj projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG, a navedeni događaj je održan uz pomoć Pravosudne akademije i OEBS misije u Srbiji.

 Cilj procene rizika jeste da se donesu zaključci koji sektori i postupanja u sistemu jedne države nose potencijalno viši rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a koje niži, kako bi država mogla adekvatno da odgovori na utvrđene rizike, kroz niz mera i aktivnosti i da u skladu sa procenjenim rizicima donese adekvatne odluke o alokaciji resursa, sa namerom da se više napora i resursa uloži u visokorizične oblasti. Procena rizika od pranja novca i finanasiranja terorizma usvojena na Vladi 31.5.2018. godine, a Akcioni plan za njeno sprovođenje usvojen je na Vladi RS 12.7.2018. godine. Koordinaciono telo obrazovalo je Radnu grupu za izradu nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, a zadatak Radne grupe bio je da se rizici procenjeni sveobuhvatnom Nacionalnom procenom rizika iz 2012. godine preispitaju i ponovo procene po metodologiji Svetske banke.

 Na navedenom događaju u Kraljevu, Procenu rizika predstavili su koordinator procene rizika Jelena Pantelić i koordinatori grupa - predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca. Osim predstavljanja procene rizika, od strane sudije Vrhovnog kasacionog suda i člana Koordinacionog tela sudije Radmile Dragičević Dičić  ukazano je na određena pitanja vezano za kaznenu politiku i predmete pranja novca, kao i primere dobre sudske prakse.

 Učesnici ove infosesije su upoznati sa obavezama države prema FATF preporuci broj 1 i značajem implementacije procenjenih rizika u svakodnevnom radu svih relevantnih činioca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Pored toga, predstavljeni su rezultati i zaključci iz ovog strateškog dokumenta, odnosno učesnici su upoznati sa pretnjama od pranja novca, gde je sistem ranjiv i kako je procenjena sposobnost države da se odbrani od pranja novca.

 Učesnici su mogli kroz razmenu mišljenja da razjasne nedoumice koje su postojale, što je bio i cilj ovakvog načina predstavljanja rezultata. Kako bi se procena rizika predstavila i razumela na pravi način, nakon infosesija u Beogradu i Kraljevu, planiran je nastavak predstavljanja procene rizika u Nišu (24. maj) i Novom Sadu (12. jun).