Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 1.2.7/2017

10 октобар 2017

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга у преговарачком поступку без објављивања јавног позива (ЈНМВ бр. 1.2.7/2017)