Обавештење о износу административне таксе за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и финансирања тероризма

07 децембар 2021

 

Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 - исправка, 95/18, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20 и 62/2021- усклађени дин.изн.), Тарифом републичких административних такси, која је саставни део овог Закона – тарифним бројем 231, предвиђено је да такса за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и финансирања тероризма износи 10.880,00 динара.

Такса се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода, број рачуна: 840-742221843-57, по моделу 97 и позивом на број 96016104193397, сврха уплате - Републичка административна такса, прималац средстава - Буџет Републике Србије.

Кандидат за полагање стручног испита је дужан да уз попуњен Образац пријаве који је саставни део Правилника о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица („Сл. гласник РС“, бр.104/20), приложи одговарајући доказ да је таксу платио.