Obaveštenje o iznosu administrativne takse za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

07 decembar 2021

 

Shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama (Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 61/05, 101/05- dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 - ispravka, 95/18, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 62/2021- usklađeni din.izn.), Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog Zakona – tarifnim brojem 231, predviđeno je da taksa za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma iznosi 10.880,00 dinara.

Taksa se uplaćuje na uplatni račun javnih prihoda, broj računa: 840-742221843-57, po modelu 97 i pozivom na broj 96016104193397, svrha uplate - Republička administrativna taksa, primalac sredstava - Budžet Republike Srbije.

Kandidat za polaganje stručnog ispita je dužan da uz popunjen Obrazac prijave koji je sastavni deo Pravilnika o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica („Sl. glasnik RS“, br.104/20), priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.