Измене и допуне Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

17 фебруар 2022


Дана 11. фебруара 2022. године у „Службеном гласнику РС“ број 18 објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Правилник).

 

Изменама и допунама Правилника извршено је прецизирање у погледу странака које се могу сврстати у категорију ниског ризика од прања новца и финансирања тероризма у складу са одредбама члана 42. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Измене и допуне извршене су и у погледу услуга и трансакција које могу бити сврстане у категорију ниског ризика од прања новца и финансирања тероризма, садржаја годишњег извештаја о извршеној унутрашњој контроли и начина вођења евиденција о подацима и информацијама прикупљеним у складу са Законом и овим правилником код обвезника у сектору дигиталне имовине.

 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.