Izmene i dopune Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

17 februar 2022


Dana 11. februara 2022. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 18 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

Izmenama i dopunama Pravilnika izvršeno je preciziranje u pogledu stranaka koje se mogu svrstati u kategoriju niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Izmene i dopune izvršene su i u pogledu usluga i transakcija koje mogu biti svrstane u kategoriju niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, sadržaja godišnjeg izveštaja o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i načina vođenja evidencija o podacima i informacijama prikupljenim u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom kod obveznika u sektoru digitalne imovine.

 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.