Измена Смерница за утврђивање стварног власника странке

10 март 2020

Дана 24. фебруара 2020. године измењене су Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централној евиденцији. Подсећања ради прве Смернице донете су 8. јануара 2019. године након завршене националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Процена ризика указала је да постоји потреба за документом који ће на практичан начин кроз низ примера и додатних објашњења помоћи обвезницима у испуњавању једне од најтежих обавеза по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, бр. 113/17 и 91/19). Наведена активност дефинисана је као приоритетна у Акционом плану који прати процену ризика и реализоавна је уз сарадњу приватног и јавног сектора што је резултирало доношењем јединствених смерница.

Пратећи праксу и разумевање од стране обвезника Смернице су допуњене у делу који се односи на случајеве новооснованих правних лица и део који се односи на изузетке од прибављања података о стварном власнику и усаглашене са изменама Закона.

Смернице су објављене на интернет презентацији Управе за спречавање прања новца, у делу Прописи.