Идентификација физичких лица

03 фебруар 2011

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма прописује да се идентификација физичких лица врши увидом у лични документ, а лични докумет је важећа исправа са фотографијом издата од стране надлежног државног органа.

Закон још каже да је потребно фотокопирати лични документ, и на фотокопији уписати датум, време и лично име лица које је извршило увид.
Како се показало да се физичко лице најчешће идентификује увидом у личну карту, појавила се дилема о томе да ли је потребно фотокопирати чиповане личне карте.
Мишљења смо да чиповане личне карте, које не садрже адресу пребивалишта имаоца, не треба фотокопирати, већ их је довољно очитати и одштампати извод очитаних информација (на коме је потребно уписати датум, време и лично име лица које је извршило увид).