Identifikacija fizičkih lica

03 februar 2011

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje da se identifikacija fizičkih lica vrši uvidom u lični dokument, a lični dokumet je važeća isprava sa fotografijom izdata od strane nadležnog državnog organa.

Zakon još kaže da je potrebno fotokopirati lični dokument, i na fotokopiji upisati datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid.
Kako se pokazalo da se fizičko lice najčešće identifikuje uvidom u ličnu kartu, pojavila se dilema o tome da li je potrebno fotokopirati čipovane lične karte.
Mišljenja smo da čipovane lične karte, koje ne sadrže adresu prebivališta imaoca, ne treba fotokopirati, već ih je dovoljno očitati i odštampati izvod očitanih informacija (na kome je potrebno upisati datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid).