Донете нове Смернице за процену ризика за рачуновође и факторинг друштва

29 март 2022

 

Дана 22. 3. 2022. године вршилац дужности директора Управе за спречавање прања новца је донео „Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузетника и правних лица којa се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава“ број: ОН-000261-0001/2022.

Даном почетка примене ових Смерница престају да важе „Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава“ од 15. 5. 2020. године.

Обвезници – правна лица и предузетници који се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштва су дужни да своје унутрашње акте ускладе са овим Смерницама у року од 30 дана од дана њиховог објављивања на веб сајту Управе за спречавање прања новца.