Donete nove Smernice za procenu rizika za računovođe i faktoring društva

29 mart 2022

 

Dana 22. 3. 2022. godine vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca je doneo „Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava“ broj: ON-000261-0001/2022.

Danom početka primene ovih Smernica prestaju da važe „Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava“ od 15. 5. 2020. godine.

Obveznici – pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društva su dužni da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim Smernicama u roku od 30 dana od dana njihovog objavljivanja na veb sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.