Влада Србије усвојила Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и праћења предмета прања новца и финансирања тероризма

16 мај 2019

 Влада Републике Србије донела је закључак којим се усвајају Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма. 

Дана 28.10.2018. године председник Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма образовао је Стручни тим за израду Смерница за припрему статистичких извештаја. Стручним тимом руководио је представник Републичког јавног тужилаштва, а за чланове радне групе именовани су представници Врховног касационог суда,  Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Управе за спречавање прања новца, Министарства унутрашњих послова, Управе царина, Пореске полиције, Безбедносно-информативне агенције, Министарства правде, Агенције за привредне регистре и Републичког завода за статистику.

Већи број активности из Акционог плана за спровођење Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, које су издвојене као приоритетне односи се на анализу стања и вођење података од стране релевантних чиниоца у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и потребу да се успостави јединствена методологија израде извештаја, униформних образаца за извештавање о предметима прања новца и предметима финансирања тероризма.  Као мера да се наведени недостатак отклони наведено је да је потребно успоставити јединствен систем статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма од почетне информације – пријаве сумњиве активности до пресуде.

Како би се уједначила пракса и избегле евентуалне неусклађености, у току процене ризика закључено је да је потребно да постоје јединствене смернице које ће представљати упутство за државне институције на који начин да се воде статистички подаци за предмете прања новца и финансирања тероризма, као и подаци потребни за анализу ефикасности и делотворности система.

Наведеним смерницама се усклађује и усмерава рад на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма, као и евидентирање и размена података која за циљ има једнообразно поступање и поузданију процену ефикасности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма и спровођења Националне процене ризика.

У циљу ефикаснијег праћења предмета прања новца и финансирања тероризма, Смерницама је предвиђено успостављање евиденције статистичких података за предмете прања новца и финансирања тероризма, а за евидентирање података биће задужен низ државних органа и институција, међу којима је и Управа за спречавање прања новца. Државни органи и институције ће, сходно овим смерницама, уносити податке по којима поступају у одговарајуће обрасце, који ће потом бити достављени Републичком јавном тужилаштву, и надлежном тужилаштву, односно Тужилаштву за организовани криминал и Сталној мешовитој радној групи. До момента успостављања веб апликације, која је у плану, државни органи и институције ће обрасце достављати електронским путем. Веб апликација биће развијена у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, a пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.  

Поред овога, а ради спровођења Националне процене ризика од прања новца и Националне процене ризика од финансирања тероризма,  Смернице предвиђају обавезу државних органа, организација и професионалних удружења да евидентирају податке од значаја за Националну процену ризика. Подаци се евидентирају за период од годину дана, а достављају се Управи за спречавање прања новца и Координационом телу за спречавање прања новца и финансирање тероризма, најкасније до 1. марта текуће године за податке из претходне године.

Смернице су усвојене на седници Владе Републике Србије која је одржана 3. маја 2019. године.