Усвојена Стратегија за борбу против прања новца и финансирањa тероризма

21 фебруар 2020

Влада Републике Србије усвојила је 13. фебруара 2020. године Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Стратегија обухвата период од 2020-2024. године и пратећи Акциони план за период 2020-2022.

Стратегију је израдио Стручни тим Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма који су чинила 42 члана који су представљали 23 институције. Прилику да учествују у изради Стратегије и доставе своје коментаре имали су, путем јавне расправе, и представници невладиног и приватног сектора, а подршку изради Стратегије пружио је и Пројекат „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.  Подршка Пројекта огледала се у обезбеђивању домаће и стране експертизе и организацији радионица, како би Стратегија била припремљена у складу са европским и светским стандардима.

Општи циљ усвојене Стратегије  је активна сарадња јавног и приватног сектора и приступ заснован на анализи и процени ризика.

Поред општег циља, Стратегија је јасно дефинисала и четири посебна циља: 1) смањивање ризика од прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз континуирано унапређење стратешког, законодавног и институционалног оквира, 2) спречавање уношења у финансијски и нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом, 3) ефикасно и делотворно кажњавање извршилаца кривичног дела прања новца и одузимање незаконито стечене имовине и 4) уочавање и отклањање претњи од финансирања тероризма и кажњавање извршилаца кривичног дела финансирања тероризма.

Активности које су биле дефинисане акционим планом који је пратио претходну Националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма су испуњене, и тако су створени услови за доношење новог стратешког оквира и акционог плана.