Судијски дани - Врњачка Бања, 10-12.10.2019. године

14 октобар 2019

У периоду од 10. до 12 октобра 2019. године одржано је годишње саветовање судија Репубиле Србије „Судијски дани – 2019“ у Врњачкој Бањи у организацији Врховног касационог суда. Саветовање је било посвећено правосуђу данас, законима и њиховој примени и актуелним спорним питањима у судској пракси.

Дајући приоритет кривичним делима прања новца и финансирања тероризма на саветовању је одржан  Округли сто „Борба против прања новца и финансирања тероризма“.  Уводно излагање и модератор округлог стола Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда и члан Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, упознала је присутне са судским пресудама за прање новца и финансирање тероризма, указујући на значај процене ризика од прања новца које је израдила држава и константном усавршавању судија и прилагођавању променама у динамичном свету прања новца. Такође указала је на значај вођења статистичких података и Смерница које је Влада усвојила 3. маја ове године, а које су полазна основа за даље закључивање. Представници Управе за спречавање прања новца, такође чланови Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма Јелена Пантелић и Данијела Танић Зафировић упознале су присутне са отклоњеним недостацима из Извештаја Комитета Манивал, израђеном проценом ризика од прања новца, планом активности и усмеравањем ресурса државе у високоризичне области, као и са решењима из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Миљко Радисављевић, заменик РЈТ, изнео је искуства из израде процене ризика од прања новца, закључцима о претњама од прања новца, а даље је указао на препознате типологије прања новца, нове модалитете, понашања карактеристична за Републику Србију, као и на јачање свести и разумевање кривичног дела прања новца, а нарочито када се ради о професионалном прању новца и прању новца од стране трећих лица.

Поред наведеног округли сто је имао за тему и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и казненој политици и судској пракси због непримењивања прописа из ове области.

Судија одељења Прекршајног апелационог суда у Новом Саду, Милорад Вукајловић, представио је свој рад на тему „Однос прекршаја из Закона о спречавању прања нова и финансирања тероризма и Закона о девизном пословању“, а затим је главни експерт за репресију корупције на пројекту ЕУ „Превенција и борба против корупције“ Џејмс Меј указао на значај финансијских истрага у откривању прања новца и имовине проистекле из кривичног дела.

Уз активно учешће слушаоца и дијалог са предавачима као закључак указано је да се сви учесници у систему морају прилагођавати променама и новим модалитетима, разумевању све присутнијег професионалног прања новца, а да је свакако значајан корак константна едукација и већа интерактивност свих учесника у систему кроз заједничке обуке, што ће довести и до даљег унапређења сарадње.

За више детаља, кликните на линк:

https://www.vk.sud.rs/sr/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-2019%E2%80%9C