Спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење

05 новембар 2020

Делотворна сарадња на националном нивоу и успостављање механизама координације предуслов су успешног супротстављања финансирању ширења оружја за масовно уништење

 

Једна у низу публикација које су намењене унапређењу знања институција у систему за борбу против прања новца и финансирање тероризма је „Смернице FATF за спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење“.

 

Препорука 7 FATF тражи од држава да уведу циљане финансијске санкције (ЦФС) против финансирања ширења оружја за масовно уништење у складу са Резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација (РСБУН). Препорука 2 FATF захтева од држава захтева да успоставе делотворну сарадњу на националном нивоу и, у случајевима у којима је то могуће, механизме координације како би се супротставиле финансирању ширења оружја за масовно уништење (ОМУ).

 

Циљ овог документа је да се обезбеде необавезујуће смернице којима би се заинтересованим странама из јавног и приватног сектора  олакшало разумевање и примена ових обавеза. Документ такође обухвата и додатне обавезне елементе према РСБУН који се не тичу FATF, како би се заинтересованим странама омогућио холистички увид у борбу против финансирања ширења оружја масовног уништења.

 

Савет безбедности Уједињених нација (СБУН) примењује двостепени приступ за спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење посредством резолуција израђеним у складу са Главом ВИИ Повеље УН, којим се намећу обавезе државама чланицама УН.

 

Стандарди FATF  не налажу државама да изврше процену сопственог ризика од финансирања ширења ОМУ, а овим документом се стандарди FATF не проширују. Поред тога, обавеза примене циљаних финансијских санкција у складу са Препоруком 7 не заснива се на ризику, већ на правилима.

 

Разумевање ризика од финансирања ширења ОМУ на позитиван начин доприноси способности једне државе да спречи физичка и правна лица укључена у ширење ОМУ да прикупљају, премештају и користе средства, те имплементација циљаних финансијских санкција доприноси ојачавању режима за спречавање финансирања ширења ОМУ.

 

Смернице су подељене у неколицину поглавља: 1- примена циљаних финансијских санкција (укључујући идентификацију и спречавање избегавања санкција); 2- примена других мера укључених у РСБУН које превазилазе Препоруку 7 FATF али се односе на финансирање ширења оружја за масовно уништење; 3 - међуресорна сарадња и координација, и 4- надзор и праћење усклађености као помоћ надлежним органима (и саморегулаторним телима (СРТ)) у вршењу надзора над применом мера за спречавање финансирања ширења ОМУ у приватном сектору.

 

Превод ових смерница обезбеђен је кроз пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прање новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи KPMG.