Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 1.1.7/2018

23 август 2018

- набавка лиценци, продужење гаранције за два система за складиштење података EMC VNX 5300 без „HDD retension“ полисе